Algemene voorwaarden

Artikel 1: Algemeen
Onderhavige verkoopsvoorwaarden zijn van toepassing op al de offertes van Enyacad/3D softwareshop en latere overeenkomsten tot het verrichten van werkzaamheden en/of tot het leveren van hardware en/of software. Enyacad/3D softwareshop is alleen gebonden door schriftelijke offertes. Alleen de voorwaarden in onderhavige “algemene verkoopsvoorwaarden” zijn van toepassing.

Artikel 2: Bestellingen
Een bestelling is enkel geldig wanneer ze door een bestelbon bekrachtigd wordt en door Enyacad/3D softwareshop aanvaardt. Dit mits voorbehoud voor mogelijke levering en voorbehoud voor wijzigingen en vergissingen. De bestelling veronderstelt de kennis en aanvaarding van deze verkoopsvoorwaarden.

Artikel 3: Prijzen – levertermijnen
Onze prijzen zijn geldig op de dag van bestelling. Zij worden aangegeven als BTW niet inbegrepen. Elke bestelling veronderstelt kennis en aanvaarding van dit tarief. Wij houden ons het recht voor aan de cliënt een evenredige prijsverhoging in rekening te brengen indien, na het sluiten van de overeenkomst, leveranciersprijzen en of overheidslasten een verhoging ondergaan , ook indien deze het gevolg zijn van reeds bij totstandkoming van de overeenkomst te voorziene omstandigheden.
Onze levertermijnen worden aangegeven ten titel van inlichting en in geval van laattijdige levering kan geen enkele schadevergoeding toegestaan worden. Enyacad/3D softwareshop behoudt zich de eigendom voor van de, aan de cliënt geleverde producten tot volledige betaling is ontvangen van alle verschuldigde bedragen.
Reclamaties dienen aan Enyacad/3D softwareshop bekend gemaakt te worden door middel van een aangetekend schrijven. Facturen, niet schriftelijk geprotesteerd binnen de acht (8) dagen na ontvangst, worden geacht te zijn aanvaard.

Artikel 4: Overmacht.
Indien Enyacad/3D softwareshop door een niet toerekenbare tekortkoming (overmacht) niet aan zijn verplichtingen jegens de cliënt kan voldoen, wordt de nakoming van die verplichtingen opgeschort voor de duur van de overmachttoestand.
Indien de overmachttoestand 30 dagen duurt, hebben beide partijen het recht de overeenkomst schriftelijk geheel of gedeeltelijk te ontbinden voor zover de overmachtsituatie dit rechtvaardigt. Ingeval van overmacht heeft de cliënt geen recht op enige (schade-)vergoeding.

Artikel 5: Verantwoordelijkheden
Enyacad geeft geen enkele garantie met betrekking tot de verkochte software en de kwaliteit, uitvoering, verkoopbaarheid en geschiktheid voor een bepaald doel van die software. De software wordt verkocht zonder enige aansprakelijkheid voor enige schade, directe of indirecte, zoals bijvoorbeeld immateriële schade, bedrijfs- of stagnatieschade, voortvloeiende uit of samenhangende met de software te aanvaarden. De koper vrijwaart Enyacad ter zake alle aanspraken van derden wegens zodanige schade, op welke grond dan ook ontstaan. Ingeval wij aansprakelijk mochten zijn voor schade is de aansprakelijkheid van ons beperkt tot de prijs waarvoor de cliënt, de zaak die de schade heeft veroorzaakt, heeft gekocht dan wel tot het bedrag dat voor de opdracht is betaald.

Artikel 6: Intellectuele eigendom
De cliënt verkrijgt door deze overeenkomst geen recht van intellectuele eigendom met betrekking tot de programmatuur en de meegeleverde handleiding. De cliënt verkrijgt slechts een niet-exclusief gebruiksrecht van de programmatuur.

Artikel 7: Concurrentiebeding
Het is de cliënt verboden om zonder toestemming van Enyacad een arbeidscontract of een arbeidsovereenkomst in andere zin aan te gaan met een medewerker van Enyacad gedurende de tijd dat deze medewerker verbonden is met Enyacad en gedurende een tijdvak van één jaar na beëindiging van het contract tussen deze medewerker en Enyacad/3D softwareshop. Bij overtreding van deze clausule verbeurt de cliënt ten behoeve van Enyacad/3D softwareshop een onmiddellijk opeisbare boete van 1000 € voor elke dag dat de overtreding duurt, onverminderd het recht van Enyacad/3D softwareshop vergoeding van de werkelijk geleden schade te vorderen.

Artikel 8: Betalingen
De facturen zijn contant betaalbaar, tenzij anders bepaald in de overeenkomst tussen Enyacad/3D softwareshop en de cliënt of vermeld op de factuur. Elke factuur, niet betaald op de vervaldag, brengt van rechtswege en zonder aanmaning een intrest op van 1 % per maand. Elke begonnen maand wordt als volledige maand aanzien. Bovendien zal elke niet op de vervaldag betaalde factuur, bij aanmaning worden verhoogd met een forfaitaire schadevergoeding van 15 % met een minimum van 125 €. Dit buiten andere incassokosten en eventuele gedingkosten.
Ingeval van vereffening, insolventie, faling of staking van betaling van de cliënt, zullen de verbintenissen van de cliënt onmiddellijk opeisbaar zijn.

Artikel 9: Betwistingen
Alle betwistingen behoren zonder uitzondering tot de bevoegdheid van de rechtbanken van het rechtsgebied waartoe de uitbatingszetel van Enyacad/3D softwareshop zich bevindt. De Nederlandse wet is van toepassing op contracten en betrekkingen tussen Enyacad/3D softwareshop en cliënten.